การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ(2X2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชนกันต์ พบความชอบม. 2/4
2.เด็กชายสุทิวัส แซ่ลี้ม. 2/4
3.เด็กชายอภิกฤษณ์ เลิศธนวรกุลชัยม. 2/4
4.เด็กหญิงปฏิญญา จิตต์ประเสริฐม. 2/4
5.เด็กชายวันชัย จุ้ยนิยมม. 2/5
6.เด็กหญิงฑิฆัมพร วรนุชม. 2/6
7.เด็กหญิงณัฏฐณิชา กมลทิพย์ม. 2/6
8.เด็กหญิงณัฐวรรณ แก่นจันทร์ม. 2/6
9.เด็กหญิงธวัลรัตน์ ภัทรเลิศไพศาลม. 2/6
10.เด็กหญิงนภิศ เปลี่ยนพร้อมม. 2/6
11.เด็กหญิงพชรพร ถือพุดซาม. 2/6
12.เด็กหญิงพลอยไพลิน พวกสุขสวัสดิ์ม. 2/6
13.เด็กชายเกียรติพงศ์ กรินรักษ์ม. 2/7
14.เด็กชายบัณฑิต ช้างคงม. 2/7
15.เด็กชายศักดิพัฒน์ จันทร์อ่วมม. 2/7
16.เด็กชายศุภกานต์ สมประสงค์ม. 2/7
17.เด็กชายธนิสร รัตนพรชัยวัตรม. 2/7
18.เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทัดทองม. 2/7
19.เด็กหญิงปัณฑิตา เรืองทองม. 2/7
20.เด็กหญิงณิชกานต์ วนาสินชัยม. 2/8
21.เด็กหญิงธัชฎากรณ์ นิพิฐกุลม. 2/8
22.เด็กหญิงนันทวรรณ มาป้องม. 2/8
23.เด็กหญิงปภัสสร สระแก้วม. 2/8
24.เด็กหญิงพิมพกานต์ กุลชาติม. 2/8
25.เด็กหญิงภัททิยา นาคะปักษิณม. 2/8
26.เด็กหญิงภาวินีย์ ผุเพชรม. 2/8
27.เด็กหญิงวรัญญา ปากหวานม. 2/8
28.เด็กหญิงวาริชา เทพตาแสงม. 2/8
29.เด็กหญิงเสมือนมาตุ อุปถัมภ์ม. 2/8
30.เด็กหญิงอวัศยา ศรีเจ้าม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท 20205

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนงษ์ลักษณ์ เจนนาวี