การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ(2Y2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนโชติ แสงอำพันธ์ม. 2/9
2.เด็กชายปฏิยุทธ์ คดสำโรงม. 2/9
3.เด็กชายธำรงกุล วิเชียรกุลม. 2/9
4.เด็กหญิงกวิสรา ศรีผ่องบำรุงม. 2/9
5.เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิไลม. 2/9
6.เด็กหญิงชนมล สังวาลย์เพ็ชร์ม. 2/9
7.เด็กหญิงชมพูนุท สุขสอาดม. 2/9
8.เด็กหญิงปทิตตา วัฒนแสงประเสริฐม. 2/9
9.เด็กหญิงพรพิมล บัวแก้วม. 2/9
10.เด็กหญิงศิรประภา บุญประสิทธิ์ม. 2/9
11.เด็กหญิงสโรชา ชานุม. 2/9
12.เด็กหญิงอนุธิดา คัดดีม. 2/9
13.เด็กชายพงศกร พหลพลญาณม. 2/10
14.เด็กชายวรวิทย์ เหลาธนูม. 2/10
15.เด็กหญิงขนิษฐา ผาสุขม. 2/10
16.เด็กหญิงวันนิสา พันโสม. 2/10
17.เด็กชายเกริกเกียรติ ก้อนบางม. 2/11
18.เด็กชายณัฐพงศ์ แย้มพงษ์ม. 2/11
19.เด็กหญิงกมลชนก ตรีวิบูลย์วณิชย์ม. 2/11
20.เด็กหญิงณัชนนท์ นุ่มโหมดม. 2/11
21.เด็กหญิงธรรมพร ผลเพิ่มม. 2/11
22.เด็กหญิงจริยา มาสงค์ม. 2/12
23.เด็กหญิงชญานิศ พันธ์ขาวม. 2/12
24.เด็กหญิงดวงใจ ลือชัยลามม. 2/12
25.เด็กหญิงสันชณี สุขไสยม. 2/12
26.เด็กหญิงสุนิสา ซื่อความสัตย์ม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท 20205

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางนงษ์ลักษณ์ เจนนาวี